فراخوان مسابقه بین‌المللی طراحی پوستر روز جهانی اندازه شناسی سال 2019

«روز جهانی اندازه شناسی» جشن بزرگداشت امضای کنوانسیون متر در 20 می سال 1875 است که هرسال در سراسر جهان برگزار می شود. این رویداد با همکاری دفتــــر بیــــن المللی اوزان و مقیـــاس ها (BIPM) و سازمان بیـــن المللی انـــدازه شناسـی قانونی ( OIML ) و یک سازمان منطقه‌ای اندازه شناسی در سراسر جهان برگزار و هر سال پوستر ویژه‌ای نیز بــــرای آن منتشر می‌شود . در سال 2019 این وظیفه بر عهده سازمـــــان منطقه‌ای برنــــامه انــــدازه شنــــاسی آسیـــــا و اقیـــــانوسیه(APMP) قرار گرفتــــه است.

موضــــــوع پوستــــر 2019
«بازتعریف سیستم بین المللی یکاها » (Redefinition of International System of Units» (New SI » بـــــــرای کسب اطلاعات بیشتر دربــــــــاره موضـوع و تغییــــــــرات جدید سیستـــــم یکاها و دستــــــرســــــــی به اسنــــــــــاد و اطلاعات مـــــــــورد نیـــــــــاز از جمـــــلــــــه «SI BRAND BOOK « بـــه وب سایت http://www.bipm.org/en/si-download-area / مراجعه نماییـــــد ترجمـــــــــــــــه کتـــــــــــــــاب مذکـــــــــــــــور را نیـــــــــــــــز می‌توانیـــــــــــــــد از طریـــــــــــــــق روابـــــــــــــــط عمومی و ارتبـــــــــــــــاطات بیـــــــــــــــن الملل ســـــــــــــــازمـــــــــــــــان ملی استانـــــــــــــــدارد ایـــــــــــــــران به شمـــــــــــــــاره تمـــــــــــــــاس (32807045-026) دریـــــــــــــــافت کنیـــــــــــــــد

ویژگی های پوستر
پوستر سال 2019 باید ادامه خط سیر طراحی پوسترهای روز جهانی اندازه شناسی، به ویژه پوستر روز جهانی اندازه شناسی سال 2018 باشد. مضمون پوستر 2019 و تیتر دوم پیشنهادی ( که می توانید خودتان نیز پیشنهاد دهیـــد) مربوط به بازتعریف سیستم یکاهاست؛ (یکاهای اصلی عبارتند از واحد طول : متر با نماد (m ) واحد جرم: کیلوگرم با نماد(kg)، واحد زمان: ثانیه با نماد(s)، واحد شدت جریان الکتریکی: آمپر با نماد(A)، واحد دما: کلوین با نماد(K)، واحـــد مقدار ماده: مول با نماد(mol)، واحد شدت نور : کاندلا با نماد (cd) که در نسخه بازنگری شده سیستم یکاها، چهار یکای اصلی از جمله کیلوگرم، آمپـر، کلوین و مول مورد بازنگری و تعریف مجدد قرار می‌گیرند و تعاریف جدید به ترتیب بر مبنای مقادیر عددی ثابـت پلانک (h)، بار بنیادی (e ) ،‌ ثـــــابت بولتزمن (k) و ثابت آووگادرو (NA) خواهند بود. فرایند فوق منجــر به تعریف بنیادی‌تر همه یکاها و به نوعی رهایی از آخـرین تعاریف گذشته می شود) استفاده از عبارت‌ها یا واژه‌های پیشنهادی در تیتر دوم و اطلاعات کلی روز جهانی اندازه شناسی مختصر و مفید باشد طرح باید با محتوای زبان های انگلیسی و فرانسه و یک نسخه نیز فارسی ارایه شود طراح باید حقوق هر نوع کپی رایت را تضمین و مجوز استفاده از طرح پذیرفته شده برای روز جهانی اندازه شناسی را صادر کند لوگوی سازمان ملی استاندارد ایران در طرح پوستـــر درج گردد در صورت پذیرش طرح، طراح باید اصلاحات مورد نظـــــر BIPM و OIML را اعمـــــال و فایـــــل نهـــــایی را در قالب فرمت psd و pdf ارسال کنـــــد. طـــــــرح‌ها بایـــــد در انـــــدازه‌های استـــــانـــــدارد 700 × 500 و 594 × 420 میــــلی متــــــــر ارائـــــه شونــــــد طــــــــــرح ها بایـــــــــد در فرهنــــــگ‌های مختلـف قابـــــــــل استفاده باشنــــــــــد

نحوه و زمان ارسال
طــــــــــراحــــــــــان گــــــرافیـــــــک بایــــــــــد آثـــــــــار خود را در فرمت psd و pdf همراه با نـــــــــام و نــــــــام خانوادگی، کـــــدمـــــلی، نشانی و تلفـــن ثابت و همراه حداکثر تا تاریخ 15 اردیبهشت 1397 به نشانی publicrelation@isiri.gov.ir ارسال نمایند کپی رایت پوسترها متعلق به BIPM و OIML خواهد بود و طراح باید طبق خط مشی تعریف شده در وب سایت روز جهـانی اندازه شناسی آن را واگذار کند لوگـــــوی سازمـــــــان ملی استاندارد ایران در کنار لوگوهای BIPM و OIML بر اساس فرمت سال‌های گذشته در پوستـــــــــــر قرار گیـــــــــرد

داوری
آثار ارسالی به دبیرخانه در هیئت داوری متشکل از اساتید گرافیک و کارشناسان مرکـــز اندازه شنـاسی، ارزیابی و در نهایت ده اثر شایسته تقدیر انتخاب خواهد شد و بهترین اثر به عنوان طرح جمهوری اسلامی ایران به APMP ارسال خواهد شد. در نهایت آثار ارسالی در سطح بین المللی در معرض داوری قرار خواهند گرفت و پوستر روز جهانی اندازه شناسی 2019 انتخاب و معـــرفــی خواهد شـــد.

داوران:
مصطفی اسد‌اللهی، دکتر خسرو معدنی پور، محمد مکاریچیان

جـوایــــــــــــــــز
به نفرات برگزیده اول تا سوم به ترتیب 5، 3.5 و 2 میلیون و به هفت اثر منتخب دیگر نیز هرکدام مبلغ 500 هزار تومان جایزه تعلق خواهد گرفت،همچنین در صورت انتخاب هر یک از طرح ها به عنوان پوستر روز جهانی 2019، جایزه ویژه‌ای همراه با تندیس و لوح قدردانی به طراح پوستر اعطا خواهد شد

اطلاعات بیشتر:

http://www.worldmetrology day.org

پوستر سال‌های گذشته:

http://www.worldmetrologyday.org/past_posters.html

 

 

 

 

روزرنگ ترکیبی از پروژه های الهام بخش برای هنرمندان، طراحان گرافیک، تصویرگران و کارتونیست‌ها را ارائه می دهد.

ما بهترین پروژه های خلاقانه را برای مخاطبان خود به ارمغان می آوریم و بینشی ارائه می دهیم که آنها را قادر می سازد از آخرین رویدادها و تحولات در طراحی جهانی مطلع شوند و بهترین آثار خود را خلق کنند.

ما یک تیم از نویسندگان و طراحان حرفه ای هستیم که روزانه با هنرمندانی خلاق از سراسر ایران کار می کنیم و به دنبال نوآورانه ترین پروژه ها با تأکید برابر بر استودیوهای تأثیرگذار و استعدادهای کشف نشده هستیم.

 

مطالب مشابه
فتوكلاژهاى سال نو / ميثم اشعرى