فراخوان مسابقه بین المللی طراحی پوستر برای فردا ۲۰۱۷

فراخوان مسابقه بین المللی طراحی پوستر برای فردا ۲۰۱۷ با موضوع آزادی در تغییر مکان ( مهاجرت ) منتشر شد. در توضیحات مربوط به این فراخوان آمده است: در ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، درﺑﺎره ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮزﻫﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻢ اﮐﻨﻮن، ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺮﯾﻢ. ﻓﺎرغ از آﻧﮑﻪ ﮐﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﻓﺠﺎﯾﻊ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻢ.

ما هنوز هم بر این باوریم، اندوه بار آنکه غالب رای دهنگان در دنیای غرب به بسته شدن مرزها و کشیدن دیوارها رای داده اند تا خارجی ها را بیرون نگه دارند. ﮐﻼﻣﯽ وزﯾﻦ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر، از ﺟﻨﺲ ﺗﺮس و ﻧﻔﺮت، ﺑﺪور ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﮐﻨﺘﺮﻟﺸﺎن اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺷﺪ ه اند. در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ، ﺳﺮﮐﻮب و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﯾﻦ مردم نیز همان کاری را می کنند که همه ما انجام می دهیم: رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻣﻨﯿﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﻮش آﻣﺪ شنیدن، مجبور به انتظار در کمپ پناهجویان می شوند یا به سادگی باز گردانده خواهند شد. آن ها ﮐﻪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم جسارت در پا نهادن «بدانجا»، مورد آزار جسمی و کلامی قرار می گیرند. (و اغلب آن عده که پناه جسته اند در میان مردمان جامعه جدید همچون بیگانه ای مطرود مورد بازخواست انتخاب جسارت کارانه خویش قرار می گیرند.) ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎري ﻫﻤﭽﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

مستقل از تمام ارزشﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺮزﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮوي ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ شرکت هایی مانند گوگل با فراخواندن کارمندان خارجی خود به آمریکا، نشان دادند که برجسته ترین و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد اﻟﺰاﻣﺎ از ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ، ﻣﻬﺎﺟﺮان ﮐﺸﻮر ﺗﺎزه ﺧﻮد را ﺑﺎ داﻧﺶ، سنت ها و فرهنگ هایشان غنی ساخته اند. ﻫﯿﭻ ﻣﻮردي را در دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻧﻮع ﺑﺸﺮ نمی توان یافت که نفعی از بیرون نبرده باشد. اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درون اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ و راه ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ، ﺑﺠﺎي پیشرفت،  ﭘﺴﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد. ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ: ﮐﺸﻮر«دیگری» در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ، ﻫﻤﮕﯽ، ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ: ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ از ﺟﻬﺎن، ﺟﺰ زادﮔﺎه ﻫﻤﻨﻮﻋﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ایم.

تظاهرات علیه ممنوعیت هایی که ترامپ برای سفروضع کرد، قدرت پوسترها و شعارنوشته ها را به عنوان کانون اعتراض ها به نمایش گذاشت: اکنون این ماییم که میخواهیم مبارزه را بدست بگیریم.

سازمان عفو بین الملل در سایت خود اعلام نموده: “تاریخ قضاوت خواهد کرد که ما چگونه از پس سخت ترین بحران های زمان خود برآمدیم. این فرصت ماست تا از چیزهایی دفاع کنیم که ما را به عنوان نوع انسان با یکدیگر متحد می سازد و روی برگردانیم از این که ترس و تعصب بر ما پیروز شوند.”

این حقیقت دارد و نباید اجازه دهیم این فرصت از دست برود. از نخستین موضوع «پوستر برای فردا» همواره گفته ایم که ما در کنار هم قویتر هستیم. ﺣﺎل زﻣﺎن آن ﻓﺮارﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ: آزادي ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮري ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﮑﺎﻧﯽ امن تر برای زندگی.

پیام:

مردمان ملیت های مختلف به دنیا رنگ، تنوع و زندگی می بخشند. اگر مرزها را ببندیم و دیوار بسازیم تا «بیرون» نگاهشان داریم، تنها به تاریکی فرو خواهیم رفت.

شرایط ارسال آثار:
آثار ارسالی می‌بایست، به صورت عمودی ارائه شوند.
پوسترها می‌توانند توسط یک فرد یا گروه، طراحی شده باشند.
آثار شرکت‌کننده در فراخوان، باید اصل بوده و پیش از این منتشر نشده باشند.
طرح پوستر می‌بایست متعلق به خود طراح بوده و از هیچ گونه کپی‌رایتی در آن استفاده نشده باشد.            بر روی پوسترها نباید نام طراح نوشته شده باشد.
هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر 10 پوستر مختلف را ارسال نماید.

زمان ارﺳﺎل آﺛﺎر: 20 اﺳﻔﻨﺪماه 95 ﺗﺎ 19 ﺗﯿﺮماه96

برای ارسال آثار ابتدا در “وب سایت دائم پوستر برای فردا” ثبت نام نمایید، سپس وارد سایت شده و با تکمیل فرم، در فراخوان شرکت نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر  مربوط به فراخوان؛ لطفا به وب سایت “پوستر برای فردا” مراجعه نمایید.

مشخصات فرمت آثار ارسالی:
پوسترها می بایست به صورت عمودی، فایل  – JPGفرمت RGB – اندازه  2953×4134پیکسل –  رزولوشن 150 dpi طراحی شوند.
شرکت در این فراخوان به صورت رایگان است و برای همه‌ی هنرمندان حرفه‌ای، آماتور، هنرجویان و دانش آموزان آزاد می‌باشد.
پوستری برای فردا 100 اثر منتخب توسط داوران را در نمایشگاه آزادی حرکت شرکت خواهد داد. این نمایشگاه بخشی از رویداد «پوستر برای فردا» است که در تاریخ 10 دسامبر 2017، به مناسبت سالروز اعلامیه‌ی حقوق بشر در شهرهای مختلف دنیا برگزار می‌شود.
کتابی درباره‌ی این نمایشگاه منتشر خواهد شد که شرکت‌کنندگان منتخب می‌توانند یک نسخه از آن را به صورت رایگان دریافت نمایند (هزینه پست کتاب فقط در داخل ایران بر عهده‌ی شرکت‌کنندگان خواهد بود.)

 

 

 

 

 

روزرنگ ترکیبی از پروژه های الهام بخش برای هنرمندان، طراحان گرافیک، تصویرگران و کارتونیست‌ها را ارائه می دهد.

ما بهترین پروژه های خلاقانه را برای مخاطبان خود به ارمغان می آوریم و بینشی ارائه می دهیم که آنها را قادر می سازد از آخرین رویدادها و تحولات در طراحی جهانی مطلع شوند و بهترین آثار خود را خلق کنند.

ما یک تیم از نویسندگان و طراحان حرفه ای هستیم که روزانه با هنرمندانی خلاق از سراسر ایران کار می کنیم و به دنبال نوآورانه ترین پروژه ها با تأکید برابر بر استودیوهای تأثیرگذار و استعدادهای کشف نشده هستیم.

 

مطالب مشابه
طرح جلدهای مجموعه کلاسیک 6 جلدی پنگوئن