برگزاری نمایشگاه «حال کامل» در پاریس

نمایشگاه منتخبی از پوسترهای مهدی فاتحی با عنوان «حال کامل» از تهران به پاریس در گالری شهرک بین المللی هنرهای پاریس (سیته)  از سه شنبه ۳۰ می ( ۹ خرداد )  الی 10 ژوئن ( ۲۰ خرداد ) در شهر پاریس برگزار خواهد شد.

به گزارش روزرنگ این رویداد همراه با رونمایی کتاب آثار این هنرمند با عنوان «حال کامل» با نوشتاری از قباد شیوا، ابراهیم حقیقی، آلن لوکرنک و رضا کیانیان خواهد بود. این پوسترها با تکنیک سیلک اسکرین در قطع ۱۰۰x۷۰ سانتیمتر برای این مجموعه آماده شده اند.

آلن لوکرنک در بخشی از مقدمه ی این مجموعه نوشته است: شايد در عصر چـاپ رنگهـای ديجيتـالی، تكنيـك چـاپ سـيلك بـه نظـر قـديمی بيايـد كـه ايـن طـور نيسـت .تكنيـك سـيلك اسكرين به چاپ، كيفيـت خاصـی مـی دهـد و ايـن چـاپ بـا محـدوديت رنـگ هـا طـراح را بـه سـاده بـودن متعهـد مـی كنـد. سادگی قدرتمنـد، خصيصـه پوسـترهای مهـدی اسـت. سـادگی در تكنيـك، نـه تنهـا نقصـان نيسـت بلكـه مسـير مسـتقيمی ست به سمت هدف  ســاده گــی، جــوهره ی طراحــی پوســتر اســت، نكتــه ای كــه بســياری از طراحــان فراموشــش كــرده انــد و ايــن يكــی از دلايلــی ست كه آثار مهدی فاتحی را دوست دارم.

 

 

 

 

روزرنگ ترکیبی از پروژه های الهام بخش برای هنرمندان، طراحان گرافیک، تصویرگران و کارتونیست‌ها را ارائه می دهد.

ما بهترین پروژه های خلاقانه را برای مخاطبان خود به ارمغان می آوریم و بینشی ارائه می دهیم که آنها را قادر می سازد از آخرین رویدادها و تحولات در طراحی جهانی مطلع شوند و بهترین آثار خود را خلق کنند.

ما یک تیم از نویسندگان و طراحان حرفه ای هستیم که روزانه با هنرمندانی خلاق از سراسر ایران کار می کنیم و به دنبال نوآورانه ترین پروژه ها با تأکید برابر بر استودیوهای تأثیرگذار و استعدادهای کشف نشده هستیم.

 

مطالب مشابه
رونمایی از پوستر همدان 2018